top of page
6075434.jpg

TÜBİTAK Yeşil Sanayi
Projeleri

Programların Amacı

Dünya Bankası tarafından 450 milyon dolarlık bütçeyle desteklenen Türkiye Yeşil Sanayi Projesi, 6 yıl boyunca sürecek ve TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından yürütülecektir. Projeler Türkiye'deki sermaye şirketlerinin yeşil dönüşümüne odaklanmaktadır. TÜBİTAK, 175 milyon dolarlık bütçeyle yeşil inovasyonu teşvik edecek ve yeni yeşil teknolojilerin, ürünlerin ve süreçlerin geliştirilmesine destek verilecektir. Bu destek, başlangıç firmaları, KOBİ'ler, büyük şirketler, üniversiteler ve araştırma merkezlerini kapsayacak şekilde geniş bir yelpazede olacaktır. Yeşil üretime ve daha verimli enerji kullanımına katkı sağlayacak Ar-Ge projeleri, prototip geliştirme ve yeni ürünlerin ortaya çıkması için desteklenecektir. Özel sektöre yönelik hibe ve geri ödemeli destekler ile ortak projelerde yer alacak araştırma kurumlarına hibe desteği verilmesi planlanmaktadır. Bu destekler üç ayrı bileşen altında çağrılar aracılığıyla sunulacak ve Türkiye'nin yeşil dönüşümüne teknolojik çözümler getirilmesine yardımcı olması amaçlanmaktadır.

TÜBİTAK 1831 - Yeşil Dönüşüm Teknoloji Mentörlük Çağrısı

Bu çağrı KOBİ’lerin yeşil dönüşüme uyum kapsamında gereklilikleri karşılamak üzere alacağı teknik yardım hizmetlerini kapsamaktadır. Yeşil Dönüşüm Teknoloji Mentörlük Çağrısı kapsamında hizmet vermek isteyen çözüm ortağı kuruluşlar için öncelikle niyet beyanı alınmaktadır.  Yeşil teknolojiler konusunda güncel teknolojiler için firmaların teknoloji danışmanlığı, kapasite ya da durum analizi, mevcut problemlerin tespiti ve çözüm yaklaşımları ve yol haritası oluşturma gibi konularda TÜBİTAK tarafından akredite edilmiş uzman kuruluşlardan alacakları hizmetin %90’ı hibe destek olarak TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. Bu kuruluşlar TÜBİTAK tarafından değerlendirildikten sonra, uygun bulunan kuruluşlar TÜBİTAK arasında sözleşme imzalanarak açılacak çağrı kapsamında hizmet sağlayıcı kuruluşlar olarak görev alabileceklerdir.

1832 - Sanayide Yeşil Dönüşüm Çağrısı

Bu çağrı kapsamında firmaların yeşil dönüşüm faaliyetlerine yönelik daha önce yapılan Ar-Ge çalışmaları ile elde edilmiş olan prototiplerin ticarileşme öncesi faaliyetleri desteklenecektir.

  • Söz konusu çalışmalar daha önce TÜBİTAK-TEYDEB tarafından desteklenmiş Ar-Ge projelerinin devamı niteliğinde olabilecektir.

  • KOSGEB ya da diğer ulusal ya da uluslararası fonlar ve firmaların öz kaynakları ile yürütmüş olduğu, henüz ticarileşmemiş Ar-Ge çalışmaları da çağrı kapsamındadır.

  • (KOBİ'ler) ile büyük ölçekli kuruluşların başvuruları mümkün olup, aynı zamanda ortaklı başvurular da kabul edilecektir.

  • THS 5-9 aralığını kapsayan prototip geliştirme ya da iyileştirme, validasyon ve sertifikasyon testleri, yerinde uygulama, ölçeklendirme, demonstrasyon ve saha denemeleri çalışmaları çağrı kapsamındadır.

  • Kullanılacak desteğin geri ödemesi proje bittikten 1 yıl sonra başlayacaktır.

Başlıksız-1_Çalışma Yüzeyi 1.png
Başlıksız-1_Çalışma Yüzeyi 1.png

1833 - SAYEM Yeşil Dönüşüm Çağrısı

  • Konsorsiyumların merkezde yönetim tecrübesine sahip Büyük veya Orta Ölçekli bir yürütücü kuruluş ile en az bir Ar-Ge/Tasarım Merkezi, bir KOBİ ve bir kurumdan (üniversiteler, araştırma merkez ve enstitüleri, araştırma altyapıları) oluşması gerekmektedir.

  • Geliştirilmesi hedeflenen ürün ya da ürün grubuna katkı sağlayacak çeşitli kurum ve kuruluşların da konsorsiyumda yer almasıyla, birlikte geliştirme odaklı geniş platform yapıları oluşturulması beklenmektedir. 

  • Çağrı kapsamında araştırma kurumlarına (Yükseköğretim Kurumları, Yükseköğretim Kurumları, Kamu kurumları, Kamu Araştırma Merkez ve Enstitüleri, 6550 Sayılı Kanun kapsamında yeterlik almış̧ araştırma altyapıları) %100 hibe destek sağlanacaktır. Sermaye şirketlerine ise en fazla %50’si geri ödenmek üzere faizsiz geri ödemeli destek sağlanacaktır.

Başlıksız-1_Çalışma Yüzeyi 1.png
tablo2-01.png
tablo 3-01.png

1832 - Sanayide Yeşil Dönüşüm Çağrısı Program Detayları

bottom of page