top of page
stratejik ürün planlama.jpg

2023 – 02 Proje Teklif Çağrısı Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi

Programın Amacı

2023-02 Proje Teklif Çağrısının amacı, sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin çevresel sürdürülebilirlik, rekabet edebilirlik, yatırım fırsatları, dijitalleşme ve kaynak temininde kapasitelerinin geliştirilmesine ve öncelikli ihtiyaçlarının çevresel duyarlılık ve kaynak verimliliği olarak karşılanmasına katkıda bulunmaktır.

Bu çağrı ile; yeşil teknolojileri benimseme, karbonsuzlaştırma, kaynak verimliliğini artırma, atık üretimini azaltma, suyun korunması ve sürdürülebilir üretim yöntemlerini uygulamaya yönelik projeler önceliklendirilecektir.

Süreç - Zaman Planı

yhh-01-01.png

Başvuru Koşulları 

Hedef Sektör

NACE REV 2 sınıflamasına göre; aşağıda belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilecektir:

tablo_Çalışma Yüzeyi 1.png
  • Ana faaliyet kodu, Dünya Bankası Finansmanlı Projelerde Uygun Bulunmayan Sektör ve Faaliyetler Tablosunda yer alan veya bu tabloda yasaklanan faaliyetlerde bulunan işletmeler bu programa başvuramaz.

  • KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, İşletme Beyanının onaylı küçük ve orta büyüklükteki işletmeler başvurabilecektir. Mikro işletmeler başvuru yapamayacaktır

DİĞER BAŞVURU KOŞULLARI

  1. Başvuru yapacak tüm işletmelerin proje teklif çağrısı ilan tarihi itibariyle en az 2 yıl önce kurulmuş olması gerekmektedir.

  2.  İşletme, Findeks kredi notu endeksine göre “orta riskli”, “az riskli”, “iyi” veya “çok iyi” gruplandırmalarından birinde yer almalıdır.

  3.  İşletmenin onaylı son mali yıl verilerinde yer alan mali bilanço veya net satış hasılatı proje toplam bütçesinden büyük olmalıdır.

  4. . Başvuracak tüm işletmelerin onaylı son mali yılda bilanço esasına göre defter tutması esastır.

  5.  Proje toplam bütçesi en az 1.000.000 TL olmalıdır.

Çağrı Bütçesi

  • Proje teklif çağrısı için ayrılacak bütçe, destek programı bütçe imkanları ve başvuru sayısı dikkate alınarak KOSGEB tarafından belirlenecektir.

  •  Başvuru yapılmış olması işletmeye herhangi bir hak doğurmaz. Başvurular, KOSGEB tarafından belirlenen değerlendirme kriterlerine göre değerlendirilecek ve bütçe imkanları dahilinde desteklenmesi mümkün olan sayıdaki başvuru desteklenecektir.

Uygun Proje Konusu

Temiz ve döngüsel bir ekonomi için sanayinin harekete geçirilmesi:

  •  İşletmeler;

✓ Enerji verimliliği;

✓ Su verimliliği;

✓ Hammadde verimliliği;

✓ Sürdürülebilir ve iklime dayanıklı atık geri dönüşümü;

✓ Endüstriyel simbiyoz;

✓ Döngüsel ekonomi;

konu başlıklarında başvuru yapılabilecektir.

yhh-01-01.png

Desteklenecek Proje Gider Grupları

vvm-01.png

Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi Destek Programı Dosyası

bottom of page