top of page
ar-ge ür-ge.jpg

AR-GE ÜR-GE DESTEKLERİ

KOSGEB Destekleri

KOSGEB logo.png

KOSGEB Ar-Ge Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı

Programın Amacı

Ar-Ge ve inovasyon projeleri aracılığı ile bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta büyüklükte işletmeler ile girişimcilerin; yeni bir ürün, yeni bir süreç ve/veya yeni bir hizmet üretmelerinin veya iyileştirmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Ürün geliştirme (Ür-Ge) faaliyetleri ile değişen pazar taleplerine ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla, KOBİ’ler tarafından orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni ürünlerin üretilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.

* İlgili destek programı başvurusu her zaman açıktır.

KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı

Programın Amacı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretimini artırmaya yönelik yapacağınız yatırım projelerinin desteklenmesi.

Program kapsamında yatırım projelerinin, geri ödemesiz 1.800.000 TL ve geri ödemeli 4.200.000 TL olmak üzere toplam 6.000.000 TL’ye kadar desteklenmektedir.

Türkiye’de yerleşik sermaye şirketi statüsündeki işletmelerden, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı çağrı planında yer alan ürünleri üretmek üzere Bakanlığa ön başvuruda bulunup kesin başvuru yapmaya davet edilerek portal üzerinden KOSGEB’e yönlendirilen ve KBS’de kayıtlı, aktif durumda ve KOBİ bilgi beyannamesi güncel olan İşletmeler başvuru yapabilmektedir.

Destek Kapsamı

Destek üst limiti 6.000.000 TL'dir.

Proje süresi proje süresi en az 8 ay en fazla 36 aydır.

kosgeb stratejik ürün destek programı tablo 2.jpg

* Makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda geri ödemesiz destek oranına % 15 (on beş) ilave edilir ve geri ödemeli destek oranı aynı oranda azaltılır.

KOSGEB KOBİ Teknolojik Ürün Yatırımı (TEKNOYATIRIM) Destek Programı

Programın Amacı

Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge)/Ürün Geliştirme (Ür-Ge)/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünler ile orta-yüksek/yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamaktır.

Destek Programı kapsamında verilecek desteklerin üst limiti;

 • Düşük/orta-düşük teknoloji alanında yer alan ürünler için geri ödemeli 1.400.000 TL ve geri ödemesiz 600.000 TL olmak üzere toplam 2.000.000 TL,

 • Orta-yüksek/yüksek teknoloji alanında yer alan ürünler için geri ödemeli 7.000.000 TL ve geri ödemesiz 3.000.000 TL olmak üzere toplam 10.000.000 TL’dir.

Başvuru Şartları

Ar-Ge/Ür-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünler kapsamında başvuru yapılabilmesi için; yatırım projesine konu ürünün aşağıdaki çalışmalardan biri sonucu ortaya çıkmış ve prototip çalışması başarı ile sonuçlanmış olması esastır.

 • KOSGEB tarafından desteklenen Ar-Ge/Ür-Ge/yenilik projeleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge/yenilik projeleri

 • Patent belgesi

 • Doktora çalışması

 • Teknolojik ürün (TÜR) deneyim belgesi

 • Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeleri

 • TEKMER’lerde yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeleri

 • Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde yürütülen Ar-Ge faaliyetleri

 • 12/03/2008 tarih ve 26814 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında kurulan Ar-Ge Merkezlerinde yürütülen Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri

 • Ar-Ge/Ür-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünler kapsamında başvuru yapılabilmesi için aşağıda belirtilen belge tarihlerinin başvuru tarihi itibariyle en fazla 5 yıl önce olması esastır.

* İlgili destek programı başvurusu yılda bir defa yapılabilir.

Destek Süreci

KOSGEB Süreç Haritası.jpg
KOSGEB logo.png

TÜBİTAK Destekleri

TÜBİTAK_logo.png

TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

Programın Amacı

​Küçük ve Orta Büyüklükteki (KOBİ) firmaların;

 • Proje esaslı araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi,

 • Ar-Ge nitelikli yenilik faaliyetleri yapmaya özendirilmesi,

 • Ar-Ge ve yenilikçilik kültürünün yerleşmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunulması,

 • Ulusal ve uluslararası pazarda rekabet güçlerinin artırılması,

 • Ortak ya da tek başına sistematik Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması.

* İlgili destek programına yılda iki defa başvuru alınmaktadır.

Destek Kapsamı

Destek üst limiti 1.200.000 TL'dir.

Program kapsamında uygulanan desteklerin tamamı geri ödemesiz (hibe) şeklindedir.

Proje süresi 18 ayı aşamaz.

TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı.jpg

* Proje kapsamında alınacak alet, teçhizat, yazılımdan yerli malı belgesine sahip olanlara %15 ek destek oranı uygulanmaktadır.

TÜBİTAK 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Programın Amacı

Küçük ve Orta Büyüklükteki (KOBİ) firmaların

 • Uluslararası rekabet güçlerinin artırılması ve uluslararası pazarı hedefleyen ürünlerin geliştirilmesi.

 • Yurtdışına bağımlı olunan teknolojilerde rekabetçi yerli teknolojilerin kazanılması.

 • Güçlü ticarileşme potansiyeline sahip teknolojik ürünlerin geliştirilmesi.

 • Ortaklı Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması.

 • Proje esaslı araştırma - teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi.

 • Üniversite işbirliği ile Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması.

* İlgili destek programına yılda iki defa başvuru alınmaktadır.

Destek Kapsamı

Destek üst limiti yoktur.

Program kapsamında uygulanan desteklerin tamamı geri ödemesiz (hibe) şeklindedir.

Proje süresi 36 ayı aşamaz.

TÜBİTAK 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı.jpg

* Proje kapsamında alınacak alet, teçhizat, yazılımdan yerli malı belgesine sahip olanlara %15 ek destek oranı uygulanmaktadır.

TÜBİTAK 1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı

Programın Amacı

 • Ortaklı projelerin desteklenmesi ve iş birliklerinin artırılması.

 • Müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ’ler tarafından Ar-Ge yolu ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi.

 • Hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projelerinin desteklenmesi.

 • Sanayi kuruluşları arasında işbirliklerinin artması ve Ar-Ge çıktılarının ticari ürünlere dönüşmesi.

 • Büyük firmaların kurumsal ataletleri nedeniyle zorlandıkları projeleri, daha hızlı hareket edebilen KOBİ’lere yönlendirmeleri.

 • İkincil (spin-off) firmalar doğması.

 • Ulusal yenilik sisteminin daha iyi işlemesi.

Proje Teklif Çağrısı (2022.2)

 • Konu ve sektör sınırlaması yoktur. Tüm sektörlerden ve tüm teknoloji alanlarından, ticarileşme potansiyeli yüksek olan Ar-Ge projeleri desteklenebilecektir. 

 • Çağrıya Tedarikçi Kuruluşun yapacağı çalışmaları kapsayan bir Ar-Ge projesi sunulacaktır. Tedarikçi Kuruluş, Ar-Ge çalışmalarını yürüterek ürünü (veya süreci) geliştirecektir. Müşteri Kuruluş, projenin hedeflendiği şekilde yürütüldüğünü takip edecektir.

 • Çağrıya bir Müşteri Kuruluş ve en az bir Tedarikçi Kuruluş ortak başvuru yapar.

 • Başvuru ve destek aşamalarında muhatap kuruluş Müşteri Kuruluş olur.

 • Tedarikçi Kuruluş KOBİ ölçeğinde olacaktır. Müşteri Kuruluş KOBİ ya da Büyük ölçekli olabilir.

 • İlişkili kişi kapsamında olan kuruluşlar, Müşteri Kuruluş ve Tedarikçi Kuruluş olarak aynı projede yer almaz.

* Müşteri Kuruluş: Ar-Ge’ye dayalı çözüme ihtiyacı olan, bu ihtiyacının karşılanması amacıyla Tedarikçi Kuruluşla işbirliği sözleşmesini imzalayan, sektörüne ve ölçeğine bakılmaksızın, Türkiye’de yerleşik sermaye şirketi.

* Tedarikçi Kuruluş: Müşteri Kuruluş ile işbirliği anlaşması yapan ve proje kapsamında Ar-Ge çalışmalarında yer alan Türkiye’de yerleşik KOBİ ölçeğinde sermaye şirketi ya da şirketleri.

Destek Kapsamı

Destek üst limiti 5.000.000 TL'dir.

Program kapsamında uygulanan desteklerin tamamı geri ödemesiz (hibe) şeklindedir.

Proje süresi 24 ayı aşamaz.

TÜBİTAK 1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı.jpg

TÜBİTAK 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Programın Amacı

Türkiye'de yerleşik kuruluşların EUREKA altında yer alan araçlara (EUREKA Küme, EUREKA Network, vb.) sundukları proje esaslı araştırma - teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Uluslararası Ar-Ge ve yenilik projeleri yapan Türkiye’de yerleşik kuruluşlara sağlanacak destekle, Türkiye'deki teknik yeterliliğin ve bilgi birikiminin artırılması, kuruluşların uluslararası teknoloji birikimine erişiminin ve teknoloji transferinin sağlanması, edinilen teknolojik bilgi ve deneyimin kuruluş bünyesinde içselleştirilerek, özgün teknolojilerin geliştirilmesinde ivme kazandırıcı ve yönlendirici bir etken olması ve kuruluşların uluslararası pazarlarda yer almasına katkı sağlamasıdır.

 

EUREKA programına katılan, Türkiye’de yerleşik, firma düzeyinde katma değer yaratan tüm kuruluşlar bu programdan yararlanabilmektedir.

Destek Kapsamı

Destek üst limiti yoktur.

Program kapsamında uygulanan desteklerin tamamı geri ödemesiz (hibe) şeklindedir.

Proje süresi limiti yoktur.

TÜBİTAK 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı.jpg

TÜBİTAK 1511 Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, Türkiye’de katma değerli üretimin artırılması amacı doğrultusunda, Bakanlık ve bağlı/ilgili kuruluşları (TÜBİTAK, KOSGEB) tarafından sağlanan destek ve teşviklerin tek pencereden yönetilerek orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlere yoğunlaştırılmasına yönelik özel bir programdır.

Programın Amacı

Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli, katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretiminin artırılması ve bu çerçevede yeni üretim imkan ve kabiliyetlerinin Türkiye'ye kazandırılması amaçlanmaktadır. Ülkenin ihtiyaç duyduğu teknolojik gelişmeye katkı sağlayacak yatırım projelerinin uçtan uca yönetişim ve destek modeli ile hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

Destek Kapsamı

Proje süresi Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı çağrı duyurusunda belirtilen proje süresi üst sınırı kadardır.

TÜBİTAK 1511 Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı.jpg

TÜBİTAK 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı

Programın Amacı

Bu programla, üniversite, araştırma altyapısı, kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamak amaçlanmıştır.

Müşteri Kuruluş olarak anılan özel sektör kuruluşu ve Yürütücü Kuruluş olarak anılan üniversite, araştırma altyapısı ya da kamu araştırma merkez ve enstitüsü bir İşbirliği Sözleşmesi imzalayacaktır. u sözleşme çerçevesinde Yürütücü Kuruluş tarafından yapılacak; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi projesi TÜBİTAK ve Müşteri Kuruluş tarafından finanse edilecektir.

Destek Kapsamı

Destek üst limiti 1.000.000 TL'dir.

Program kapsamında uygulanan desteklerin tamamı geri ödemesiz (hibe) şeklindedir.

Proje süresi 24 ayı aşamaz.

TÜBİTAK 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı.jpg

Destek Süreci

TÜBİTAK_logo.png
TÜBİTAK Süreç Haritası.png

TENMAK Destekleri

image.png

TENMAK Ar-Ge Teşvikleri Enerjide Dijitalleşme Çağrısı

Programın Amacı

 

Yeşil enerji geçişi için yapay zekâ, makine öğrenimi, dijital ikiz, siber güvenlik, blokzincir, büyük veri, bulut bilişim, akıllı şebeke/sarj, IoT ve AR/VR konularında kamu, üniversite ve sanayi kurumlarını bir araya getirerek ülkemizin ihtiyaç duyduğu ticarileştirilebilir teknolojileri geliştirmektir. Bu çerçevede Teknoloji Hazırlık Seviyesi (THS) en az 4 olan projelerin, THS 8 seviyesine çıkarılıp gerçek ortamda kullanılabilecek teknolojik bir ürüne dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla Proje Yürütücüsü Kuruluşlar tarafından yapılacak; araştırma, inovasyon ve teknoloji geliştirme sonuçlarının faydalı araç, gereç, malzeme, hizmet, ürün, yöntem, süreç, sistem ve üretim tekniklerine dönüştürülmesi, mevcutların iyileştirilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla teknoloji ve ürün geliştirme projeleri TENMAK ve proje sonuçlarını Türkiye'de uygulamayı taahhüt eden en az bir Sanayi Ortağı tarafından desteklenecektir.

Proje Bütçesi ve Destekler

 1.  2023-TARGET-1-05-ED çağrısının toplam bütçesi 100 milyon TL'dir.

 2.  Başvurular için bütçe üst limiti bulunmamaktadır.

 3.  Her proje için TENMAK tarafından sağlanan toplam bütçenin en az %20'si Sanayi Ortağı tarafından ayrıca karşılanmalıdır.

 4.  Sanayi Ortağı tarafından sağlanan destek, onaylanan bütçede proje süresi ve personel giderleri ile sınırlı olabilir.

 5. Kalan proje bütçesi TENMAK tarafından desteklenecektir.

fs.png
fdf.png

Programın Amacı

 

Üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları veya araştırma enstitüleri/merkezleri tarafından yürütülecek kısa süreli aşı, ilaç, tıbbi cihaz, tanı kiti vb. sağlık bilim ve teknolojileri ile ilgili alanlardaki projelerin desteklenmesidir.

Başvuru Alanları:

 • Anne, Çocuk, Ergen Sağlığı

 • Askeri Sağlık Teknolojileri

 • Aşı

 • Beyin Bilgisayar Ara yüzleri

 • Biyoinformatik

 • Biyomalzeme

 • Biyoteknoloji

 • Doku Mühendisliği

 • Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp

 • Giyilebilir Sağlık Teknolojileri

 • Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar

 • İlaç

 • Kanser

 • Medikal Robotik

 • Nörobilim

 • Rehabilitasyon Teknolojileri

 • Sağlıkta Dijital Dönüşüm Teknolojileri

 • Sağlıkta Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları

 • Sağlık Veri Araştırmaları ve Yapay Zekâ Uygulamaları

 • Tanı Kiti

 • Tıbbi Cihaz

 • Yapay Organ

 • Yenilikçi İlaç Taşıyıcı Sistemleri

Başvuru yapabilecek kurumlar yükseköğretim kurumları, kamu kurum ve kuruluşları veya araştırma enstitüleri/merkezleridir.

Birinci dönem başvuruları tamamlanmıştır. İkinci dönem başvuruları için son tarih 31 Mayıs 2024'tür.

bottom of page